JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ PODJETIJ IN USTVARJANJA NOVIH DELOVNIH MEST NA OBMOČJU IZVAJANJA ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010-2015

Objavljeno 15 March, 2014

V petek, 14.3.2014, je Ministrstvo  za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri:

 • postavitvi novega proizvodnega  obrata,
 • širitvi obstoječega obrata ali
 • začetku nove dejavnosti, ki pomen
 • temeljito spremembo proizvoda ali  proizvodnega procesa v obstoječem obratu ter
 • ustvarjanju novih delovnih mest povezanih z začetno investicijo

Investicija se mora izvajati na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej.

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah. Na razpis se ne morejo prijaviti prijavitelji, ki ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine.

Prijavitelji lahko oddajo vlogo za posamezen sklop javnega razpisa, odvisno od višine investicije. Za sofinanciranje investicij v okviru sklopa A, morajo celotni skupni stroški investicije (vključno z vsemi davki) znašati najmanj 24.400 € oz. največ 122.000 €, za sofinanciranje investicij v okviru sklopa B pa najmanj 122.002,00 €.

Upravičeni stroški so:

 • nakup strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb,
 • gradbena dela,
 • objektov in zemljišč, v višini največ 10% upravičenih stroškov celotne naložbe.

Upravičeni stroški so tisti stroški, ki so nastali in so plačani v času od vročitve sklepa o sofinanciranju do dneva, ko je bil izdan zahtevek za izplačilo.

Z izjemo pri majhnih in srednje velikih podjetjih in pri nakupu podjetja, morajo biti nabavljena osnovna sredstva nova.

V podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, se stroški nakupa transportne opreme (premično premoženje) ne uvrščajo med upravičene stroške.

Če je predmet investicije izgradnja, racionalizacija ali modernizacija proizvodnje z OVE (obnovljivi viri energije) objektom, lahko vlagatelj uveljavlja upravičene stroške OVE objekta samo, če je pogodba na ključ, kar pomeni, da mora pogodba vsebovati tako gradbena dela, projektiranje in dobavo opreme ter spuščanje v obratovanje.

Stroški so upravičeni:

 • nastanejo (blago dobavljeno oziroma storitev opravljena in usposobljena za delovanje) in so bili plačani v obdobju upravičenosti,
 • če glasijo računi na prejemnika sredstev,
 • če proizvode in opremo neposredno uporabljajo prejemniki sredstev (ni dovoljena posoja in/ali oddaja v najem drugim subjektom),
 • če ne presegajo meje intenzivnosti državnih pomoči,
 • če so podprti z dokazili – listinami, ki glasijo na prejemnika sredstev
 • če predstavljajo investicijo v opredmetena ali neopredmetena sredstva, ki se bodo nahajala in uporabljala na upravičenem območju,
 • če nastanejo pred izstavitvijo zahtevka.

Vrednost upravičenih stroškov je osnova za izračun zneska nepovratnih sredstev.

Upravičeni projekti so:

 • projekti, ki zagotavljajo v naslednjih treh letih (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za veliko podjetje) vsaj ohranitev (če ne povečanja) obstoječih delovnih mest oziroma število zaposlenih (šteto od datuma prejetja sklepa o sofinanciranju oz. povprečje zadnjega obračunskega obdobja, če je to število večje);
 • projekti, ki se bodo izvajali na upravičenem območju;
 • projekti, za izvedbo katerih imajo vlagatelji pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja;
 • projekti, ki jih je mogoče izvesti v okviru rokov, ki jih predpisuje javni razpis;
 • projekti, ki se bodo izvajali v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.

Prejemnik državne pomoči mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev.

Investicija mora biti zaključena v skladu s podano prijavo na javni razpis, a ne kasneje kot 31.12.2015.

Okvirna višina razpisanih sredstev za sklop A znaša 500.000 € letno, v letih 2014 in 2014, za sklop B 3,391.016 € za leto 2014 ter 4,637.348 € za leto 2015. Najnižji znesek sofinanciranja za sklop A znaša 10.000 €, najvišji pa 50.000 €, za sklop B najmanj 50.000,01 €, najvišji znesek znaša 500.000 €. Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči:

•        50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
•        40 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
•        30 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Rok za oddajo vlog je 4. april 2014, do 12. ure. Enako velja, če je vloga oddana do izteka tega roka priporočeno po pošti.

Povezava na razpis:

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1006

Za vas pripravimo vso potrebno razpisno in investicijsko dokumentacijo za prijavo na javni razpis ter vam svetujemo in opozarjamo na pasti in priložnosti razpisnih pogojev. Ne odlašajte in nas kontaktirajte čimprej, saj vam ob podpisu podobe o poslovnem sodelovanju do 21.3.2014, nudimo 10% popust na naše storitve.